Σάββατο, 30 Σεπτεμβρίου 2017ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α.Μ 1406   Αποφ. Π.Π  2/3540/62                                                                   Πειραιάς  29  Σεπτεμβρίου 2017
ΑΛΙΠΕΔΟΥ 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΤΗΛ./FAX: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Στις 10/5/2017. Ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά, συζητήθηκε η αίτηση διορισμού προσωρινής Διοίκησης και ακολούθως, στις 05/09/2017 αποφασίστηκε και δημοσιεύτηκε, η απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιά με αριθ. 4044/2017  διορίζει προσωρινή διοίκηση αποτελούμενη από τους:

1)Νεκτάριος Ηλιάδης, 2) Θωμάς Αλατεράς, 3) Νοράιρ Κεφαλιάν, 4)Μανούσο Λιονάκη, 5) Παναγιώτη Βαξεβανίδη, 6) Σάββα Σελιθωμά, 7) Κωνσταντίνο Ξηράκη, 8) Παύλο Μικρομάστορα, και 9) Αθανάσιο Μίχα.

Η απόφαση αυτή παρέχει την εξουσιοδότηση  να συγκαλέσουμε Γενική Συνέλευση των μελών του ΤΑΙΠΠΝ για ανάδειξη εφορευτικής επιτροπής η οποία θα διενεργήσει αρχαιρεσίες για ανάδειξη των αιρετών οργάνων του Ταμείου.

Ταυτόχρονα, παρέχετε εξουσιοδότηση στα μέλη της προσωρινής διοίκησης να επιμεληθούν των υποθέσεων του σωματείου που έχουν επείγοντα χαρακτήρα.

Υπό την Προεδρία του πρώτου διορισμένου μέλους Νεκτάριου Ηλιάδη και με θέμα «ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΣΕ ΣΩΜΑ», διαπιστωθείσης πλήρους απαρτίας, ο πρώτος διορισμένος σύμβουλος ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ πραγματοποίησε την διαδικασία, σύμφωνα με το Καταστατικό του ΤΑΙΠΠΝ, εκλογή του Προεδρείου του Διοικητικού Συμβουλίου με μυστική ψηφοφορία.
Γενομένης της διαλογής των ψηφοδελτίων είχαμε το παρακάτω αποτέλεσμα:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ……………………  ΗΛΙΑΔΗΣ  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ               ‘’παμψηφεί’’
Α’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ………...… ΑΛΑΤΕΡΑΣ  ΘΩΜΑΣ                   ‘’παμψηφεί’’
Β’ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ …………... ΛΙΟΝΑΚΗΣ  ΜΑΝΟΥΣΟΣ            ‘’παμψηφεί’’
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ …….. ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ   ‘’παμψηφεί’’
ΤΑΜΙΑΣ …………………………. ΚΕΦΑΛΙΑΝ  ΝΟΡΑΪΡ                   ‘’παμψηφεί’’

ΜΕΛΗ :
ΣΑΒΒΑΣ ΣΕΛΗΘΩΜΑΣ  
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΞΥΡΑΚΗΣ        
ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΚΡΟΜΑΣΤΟΡΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΙΧΑΣ


Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                  Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΗΛΙΑΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ                   ΒΑΞΕΒΑΝΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣΚυριακή, 4 Δεκεμβρίου 2016

ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ
                 Σε συνέχεια της από  17 Νοεμβρίου 2016 πρόσκλησης σύγκλησης των διορισθέντων από το Πρωτοδικείο Πειραιώς (Απόφαση 2219/2016 από 7-11-16)  μελών
                 α. Αγγελογιαννόπουλο Άγγελο   ΚΕΦΝ
                 β. Ζωμένο Ιωάννη                      ΝΣ/ΔΔ
                 γ. Ηλιάδη Νεκτάριο                    ΝΣ/ΔΤ
                 δ. Κάππα Επαμεινώνδα              Υ.Υ
                 ε. Πεπαρίδη  Δημήτριο               ΝΝΑ
              στ.  Αντωνογιαννάκη Ιωάννη         ΝΚ      
                 ζ. Σουβατζόγλου  Βασίλειο        ΣΕΝΤ
                 η. Ζενετζή Ευάγγελο                  ΝΣ/ΔΝΟ/ΑΜΦΙΑΛΗ
                 θ. Τσικνίδου Σταυρούλα            ΓΕΝ/Γ1
ως προσωρινή διοίκηση του ΤΑΙΠΠΝ και κατόπιν συνεδρίασης των παραπάνω την 24 Νοεμβρίου 2016  στα γραφεία του Σωματείου, οδός Αλιπέδου 10, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς, προκειμένου συγκροτηθούν σε Σώμα, μετά από συζήτηση και προσωπικές τοποθετήσεις των εν κειμένω μελών  δεν κατέστη δυνατόν να συγκροτηθεί το νέο Διοικητικό Συμβούλιο καθόσον :
                 ι.  Οι  Αγγελογιαννόπουλος     Άγγελος,     Ζωμένος     Ιωάννης,     Κάππας Επαμεινώνδας, Πεπαρίδης    Δημήτριος,  Σουβατζόγλου   Βασίλειος   και    Ζενετζής  Ευάγγελος  δεν   απεδέχθησαν τον   διορισμό   τους  από  το Πρωτοδικείο Πειραιώς  παραλλήλως   δε   εξέφρασαν   την  απροθυμία τους , μετά  από τριετή  θητεία  ως  μέλη προσωρινών διοικήσεων του ΤΑΙΠΠΝ  και τρεις  διαδοχικές ατελέσφορες εκλογικές διαδικασίες  κατά  την θητεία τους αυτή, να  αναλάβουν  εκ νέου ενεργό ρόλο στη  συγκρότηση  ενός ακόμη νέου προσωρινού ΔΣ .*
               ια.  Οι   Ηλιάδης Νεκτάριος και  Τσικνίδου Σταυρούλα  απεδέχθησαν τον  διορισμό τους από το Πρωτοδικείο Πειραιώς παραλλήλως δε εξέφρασαν και την επιθυμία  να  αναλάβουν  ενεργό μέρος στη  συγκρότηση  ενός  νέου προσωρινού ΔΣ .
              ιβ.  Ο  Αντωνογιαννάκης  Ιωάννης δεν παρέστη αφενός  διότι  είναι  μόνιμος κάτοικος Χανίων Κρήτης, αφετέρου διότι έχει πλέον συνταξιοδοτηθεί .

    2.  Μετά τα παραπάνω καθίσταται σαφές ότι το ΤΑΙΠΠΝ δεν μπορεί πλέον να συγκροτήσει προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο .

 Ο συγκαλών την συνεδρίαση                                                     Τα μέλη
Αγγελογιαννόπουλος  Άγγελος                                           Ζωμένος Ιωάννης                                                                                                                                      Ηλιάδης  Νεκτάριο                        
        Κάππας Επαμεινώνδας               
                     *Δεν ήμουν μέλος των                                 *Πεπαρίδης  Δημήτριος                
                       προηγούμενων διοικήσεων                          Σουβατζόγλου  Βας.          
                             Υπογραφή                                               Ζενετζής  Ευάγγελος  
                          Δ. Πεπαρίδης                                             Τσικνίδου Σταυρούλα        
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

                  Σε   εκτέλεση   της   22 / 9 / 2016   από   7   Νοεμβρίου   2016   (υπ΄   αριθμ   καταθέσεως 1191/6331/2016) αποφάσεως της Δικαστού Παρέδρου του Μονομελούς Πρωτοδικείου Πειραιώς κας Αγγελικής  Γκουτζίκα,  με  την  οποία διορίζεται προσωρινή διοίκηση στο Σωματείο με την επωνυμία «Ταμείο Αλληλοβοηθείας  Ιδιωτικού  Προσωπικού  Πολεμικού  Ναυτικού (ΤΑΙΠΠΝ)» αποτελουμένη από τους :

                 α. Αγγελογιαννόπουλο Άγγελο   ΚΕΦΝ
                 β. Ζωμένο Ιωάννη                      ΝΣ/ΔΔ
                 γ. Ηλιάδη Νεκτάριο                    ΝΣ/ΔΤ
                 δ. Κάππα Επαμεινώνδα              Υ.Υ
                 ε. Πεπαρίδη  Δημήτριο               ΝΝΑ
               στ. Αντωνογιαννάκη Ιωάννη         ΝΚ      
                 ζ. Σουβατζόγλου  Βασίλειο        ΣΕΝΤ
                 η. Ζενετζή Ευάγγελο                  ΝΣ/ΔΝΟ/ΑΜΦΙΑΛΗ
                 θ. Τσικνίδου Σταυρούλα            ΓΕΝ/Γ1
ως υπ΄ αυτού διοριζόμενος πρώτος στον κατάλογο, άρα και υπόχρεος, συγκαλώ σε συνεδρίαση τους παραπάνω αναφερόμενους, την 24-11-2016  ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στα γραφεία του Σωματείου, οδός Αλιπέδου 10, Τ.Κ. 18531, Πειραιάς,  προκειμένου :     
               α. Συγκροτήσουν το νέο προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο του ΤΑΙΠΠΝ  
               β. Συνεδριάσουν ευθύς αμέσως  με θέμα την ενημέρωση των νέων μελών για τις ανειλημμένες  υποχρεώσεις του ΔΣ  ώστε να :
                   (1) Διαχειριστούν  τις εντελώς κατεπείγουσες υποθέσεις του σωματείου  και
    (2) Προετοιμάσουν, μέσω των διαδικασιών εκείνων, που απαιτούνται για  την  ανάδειξη  μετά από  εκλογές  του  νέου  Δ.Σ.  του  Σωματείου «ΤΑΙΠΠΝ».
 
                                                            Με εντολή Δικαστού Πρωτοδικείου Πειραιώς

                                                                           Αγγελογιαννόπουλος   Άγγελος

Δευτέρα, 19 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                               
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Αλιπέδου 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ./Fax: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr
-------------------------------------------------                                            ΠΕΙΡΑΙΑΣ   17- 9 – 2016


ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΕΡΙ  ΜΑΤΑΙΩΣΗΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ
Στον Πειραιά σήμερα την 17 Σεπτεμβρίου 2016  ημέρα Σάββατο και ώρα 16:00 συνήλθε στα γραφεία του ΤΑΙΠΠΝ η Εφορευτική Επιτροπή ,που εκλέχτηκε από την Γενική Συνέλευση του Ταμείου  την 08/09/2016 στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά και αποφάσισε ομόφωνα:

     Οι αρχαιρεσίες της 24/09/2016 και 25/09/2016 δεν θα πραγματοποιηθούν  λόγω μη συμπληρώσεως του απαιτούμενου αριθμού των υποψηφίων, καθόσον σύμφωνα με το καταστατικό του Ταμείου απαιτείται ελάχιστος αριθμός εννέα (9 ) ατόμων - οκτώ (8) από Πειραιά και ένας (1) από Χανιά -  για το Δ.Σ και τριών (3) ατόμων από τον Πειραιά  για την ελεγκτική επιτροπή.
   
     Οι υποβληθείσες υποψηφιότητες για το ΔΣ και την Ελεγκτική δεν καλύπτουν, σύμφωνα  με το Καταστατικό, τον προβλεπόμενο αριθμό για την διενέργεια των εκλογών.

     Κατόπιν τούτου  το Δ.Σ αναβάλει τις εκλογές.
Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΒΙΤΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ       ΠΑΓΩΝΗ ΜΑΡΙΑ     ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

Δευτέρα, 12 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                           ΠΡΟΣ :     Μέλη  ΤΑΙΠΠΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α.Μ 1406   Αποφ. Π.Π  2/3540/62                                                  
ΑΛΙΠΕΔΟΥ 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                          Πειραιάς,  12  Σεπτεμβρίου  2016
ΤΗΛ./FAX: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr
-----------------------------------------
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 12092016


ΘΕΜΑ:  Ενημέρωση Μελών ΤΑΙΠΠΝ


     1.    Σας ενημερώνουμε ότι, όλοι οι έλεγχοι, που ευρίσκονταν σε εκκρεμότητα  εις βάρος των προηγούμενων Διοικήσεων του Ταμείου και είχαν διαταχθεί από τον Εισαγγελέα Οικονομικού εγκλήματος, το Σώμα δίωξης οικονομικού εγκλήματος και τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Πειραιά, περαιώθηκαν. Οι έλεγχοι ήταν καθολικοί και έγιναν σε βάθος χρόνου μιας 10ετίας (2003 – 2012).

     2.    Μετά το πέρας των ελέγχων εκδόθηκε από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Πειραιά η "Αναφορά κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ" σύμφωνα με την οποία δεν θεμελιώνεται κατηγορία και συνεπακόλουθα άσκηση ποινικής δίωξης για το αδίκημα της απιστίας ή άλλης αυτεπαγγέλτως διωκόμενης πράξης σε βάρος του Δ.Σ του ΤΑΙΠΠΝ για το χρονικό διάστημα των ετών 2003-2012.

     3.    Για τους παραπάνω λόγους όλη η δικογραφία τέθηκε στο αρχείο κατ' άρθρο 43 ΚΠΔ, ως  ουσιαστικά  αβάσιμη.

4.  Από τον έλεγχο του ειδικού πραγματογνώμονα για τα έτη 2009-2012 διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:
         α. Η Διοίκηση του Ταμείου ήταν από ιδρύσεως εγκρατής όσον αφορά την επένδυση της περιουσίας του Ταμείου. Επένδυε σε Ομόλογα Ελληνικού Δημοσίου με σταθερές και σίγουρες αποδόσεις, παρακινούμενη και από τους εποπτεύοντες κυβερνητικούς φορείς.
    β.  Τα έσοδα προέρχονται από τις εισφορές των μελών, συνεπώς ο πληθυσμός των ασφαλισμένων διαδραματίζει βασικό ρόλο στην ύπαρξη του Ταμείου. Τα έτη 2009-2012 υπήρξαν μαζικές διαγραφές μελών πέραν των συνταξιοδοτήσεων.
γ.  Το  συνολικό  ισοζύγιο  εσόδων-εξόδων της ελεγχόμενης περιόδου είναι αρνητικό. Ο πραγματογνώμονας διαπιστώνει στο πόρισμα ότι όλα τα έσοδα εισπράχτηκαν στην ώρα τους νομότυπα, όλα τα έξοδα υλοποιήθηκα σύμφωνα με τον προϋπολογισμό και πληρώθηκαν νομότυπα με την έκδοση των προβλεπόμενων παραστατικών, ενώ δεν παρατηρήθηκε μη νόμιμη εκροή κεφαλαίων ή τίτλων.
               
     5.    Από τον Έλεγχο της Διεύθυνσης Εκτάκτων Και Ειδικών ελέγχων της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσιονομικών Ελέγχων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους διαπιστώθηκαν τα ακόλουθα:

              α.  Ως προς το σύνολο των εσόδων και τον τρόπο πληρωμής των δαπανών τηρούνταν οι νομικές διαδικασίες.
              β.     Όσον αφορά δε το έλλειμμα του ποσού των 4 εκατομμυρίων ευρώ, που προέκυψε από την αναλογιστική μελέτη του καθηγητή κ. Α. Ζημπίδη, πρέπει να επισημανθεί, ότι πρόκειται για έλλειμμα αναλογιστικής μελέτης και όχι ταμειακό διαχειριστικό έλλειμμα.

     6.    Οι λόγοι που οδήγησαν στη μη βιωσιμότητα το Ταμείο, όπως προέκυψαν από τον έλεγχο και την μελέτη των οικονομικών συνθηκών/καταστάσεων είναι οι εξής:

α. Η  αθρόα  συνταξιοδότηση των μελών  με  αφορμή  τις  μεταβολές  του ασφαλιστικού συστήματος καθώς και της εφεδρείας.
       β.  Η  περικοπή των δώρων εορτών και επιδόματος άδειας στους υπαλλήλους μέλη καθώς και η μείωση των μισθών.
     γ.  Η  εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου και στους επί σύμβαση υπαλλήλους.
     δ.  Η  κατάργηση των υπερωριών σε επί σύμβαση και μονίμους υπαλλήλους.
     ε.  Η  διαγραφή τουλάχιστον 800 ενεργών μελών.
  στ.  Η προαιρετικότητα της ιδιότητας του μέλους του ΤΑΙΠΠΝ, ως αρνητικός παράγοντας, αφού πάνω από τα μισά μέλη διεγράφησαν είτε γιατί υπήρχε πραγματικό ατομικό οικονομικό πρόβλημα είτε γιατί διαφώνησαν με τις αποφάσεις του Δ.Σ και των Γ.Σ.
     ζ. Η απώλεια 1.743.030,00 ευρώ από την ένταξη του Ταμείου στο υποχρεωτικό πρόγραμμα αναδιάρθρωσης του Ελληνικού χρέους (PSI).

     7. Κατόπιν των ανωτέρω αποδεικνύεται, ότι οι καταγγελίες των πέντε μελών/συναδέλφων (που για λόγους δεοντολογίας δεν αναφέρονται εδώ) στα επίσημα όργανα της Πολιτείας αλλά και οι από στόμα σε στόμα κατηγορίες πολλών μελών/συναδέλφων για  κακοδιαχείριση των προηγούμενων Διοικήσεων  του  Ταμείου  είναι  αβάσιμες  και  μόνο  κακό  έκαναν  στο  Ταμείο οδηγώντας  το  σε Διοικητικό  και  ταυτόχρονα  με την κοινωνικοοικονομική κατάσταση της Χώρας και σε  Οικονομικό αδιέξοδο.


Για το Δ.Σ


Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ι. Γ. Ζωμένος
Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. ΒιτώροςΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                    
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ                                                
Α.Μ 1406 Αποφ ΠΠ 2/3540/62
Αλιπεδου 10- 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ
Τηλ / fax  210 4178368
Email : taippn@yahoo.gr                               Πειραιάς    12  Σεπτεμβρίου 2016


       
Συνάδελφοι,-σσες,

      Οι αρχαιρεσίες του ΤΑΙΠΠΝ  θα  γίνουν σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
      α.   Σάββατο 24-9-2016 στο Εργατικό Κέντρο Σαλαμίνας από 09:00 μέχρι 13:00 και
      β.  Κυριακή 25-9-2016 στα γραφεία του Ταμείου στον Πειραιά, Αλιπέδου 10, 2ος όροφος από 09:00 μέχρι 13:00.
              Η υποβολή υποψηφιοτήτων για το Δ.Σ και την Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνεται από τους ίδιους τους ενδιαφερόμενους :
α.  Στην Εφορευτική επιτροπή, που θα βρίσκεται στο γραφείο του ΤΑΙΠΠΝ Τρίτη 13/9/2016 και Πέμπτη 15/9/2016 και από ώρας 16:00 έως 18:00 .
β.  Στην Εφορευτική επιτροπή στους χώρους δουλειάς των μελών της  στο ΝΝΑ στον Δημήτρη ΒΙΤΩΡΟ  210 72 61810,  στη ΔΝΟ στην Μαρία ΠΑΓΩΝΗ 210 46 49630, και στο ΝΝΠ  στον Μιχάλη ΠΑΠΑΔΑΚΗ 210 45 83562 .
Οι Αιτήσεις υποψηφιοτήτων θα δίδονται στους ενδιαφερόμενους από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής ή προς διευκόλυνση τους οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τις "κατεβάσουν" από το http://taippn.blogspot.com .
              Δικαίωμα να εκλέγουν έχουν όλα τα μέλη του ΤΑΙΠΠΝ,  ενώ για να εκλέγονται, όσα έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος εγγραφής και έχουν τακτοποιήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις  (Καταστατικό Άρθρο 6,Παράγρ. ζ.).
              Τα μέλη για να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους την πολιτική ή υπηρεσιακή τους ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο, που να αποδεικνύει την ταυτοπροσωπία .

  Η  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΒΙΤΩΡΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  (ΝΝΑ)
ΠΑΓΩΝΗ  ΜΑΡΙΑ  (ΝΣ/ΔΝΟ)
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ.  (ΝΝΠ)


Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

ΤΑΜΕΙΟ ΑΛΛΗΛΟΒΟΗΘΕΙΑΣ                                           ΠΡΟΣ :     Μέλη ΤΑΙΠΠΝ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΝΑΥΤΙΚΟΥ
Α.Μ 1406   Αποφ. Π.Π  2/3540/62                                                  
ΑΛΙΠΕΔΟΥ 10 – 18531 ΠΕΙΡΑΙΑΣ                                            Πειραιάς,  29  Αυγούστου  2016
ΤΗΛ./FAX: 2104178368
Email: taippn@yahoo.gr
-----------------------------------------
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.:  290816                                           


ΘΕΜΑ : Διεξαγωγή Έκτακτης Γ.Σ του Ταμείου Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Πολεμικού  Ναυτικού (ΤΑΙΠΠΝ).


1.        Το προσωρινό Δ.Σ του Σωματείου «Ταμείο Αλληλοβοήθειας Ιδιωτικού Προσωπικού Π.Ν»  για να μπορέσει για ακόμα μια φορά να ενημερώσει σωστά, όσο γίνεται, τα μέλη του για τις  συνεχιζόμενες Διοικητικές και Οικονομικές δύσκολες συνθήκες που βιώνει    και εν όψει των επερχομένων Διοικητικών εκλογών,

Συγκαλεί  τα  εν  ενεργεία  μέλη  του

να συμμετάσχουν στην Έκτακτή Γενική Συνέλευση που προγραμματίζεται :

              α. Την Δευτέρα  5-9-2016 από 15:30 έως 17:00  ταυτόχρονα
                     (1) στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ  και
                     (2) στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής.

Σε περίπτωση μη απαρτίας Επαναληπτική Συνέλευση:

              β. Την Τρίτη  6-9-2016 από 15:30 έως 17:00  ταυτόχρονα
                     (1) στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ  και
                     (2) στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής

και σε εκ νέου μη ύπαρξης απαρτίας Β΄ Επαναληπτική Συνέλευση :

               γ. Την Πέμπτη 8-9-2016 από 15:30 έως 17:00  ταυτόχρονα
                     (1) στο Εργατικό Κέντρο Χανίων για τις υπηρεσίες της ΚΡΗΤΗΣ  και
                     (2) στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά για τις υπηρεσίες του λεκανοπεδίου Αττικής.
 
με  θέμα  την  ανάδειξη  Εφορευτικής  Επιτροπής .

2.        Σε περίπτωση μη ύπαρξης απαρτίας η συμμετοχή σας ειδικά την Πέμπτη 8-9-2016 εκτός από αναγκαία για την πορεία του Σωματείου θα είναι, για μία ακόμη φορά, ένδειξη έμπρακτης συμπαράστασης και κατανόησης της δύσκολης και σοβαρής κατάστασης που έχει περιέλθει το Σωματείο μας.

                                                             Για το Δ.Σ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ


                        Ι.Γ. Ζωμένος
Ο  ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Δ. Βιτώρος

Κυριακή, 7 Αυγούστου 2016

ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
Β΄  ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ  ΤΗΣ  8-3-2016  ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ


Με απόφαση του Δ.Σ σε έκτακτη συνεδρίαση του  (25-2-2016), καθορίστηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Πειραιά την 8-3-2016 ημέρα Τρίτη και από ώρα 15:30 έως πέρατος των εργασιών στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια διοικητικών εκλογών και ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σωματείο «ΤΑΙΠΠΝ».

Στον Πειραιά σήμερα Τρίτη 8-3-2016 δεν προέκυψε απαρτία της Γ.Σ Πειραιά, σε συνδυασμό με  την  Γ.Σ των Χανίων στις 7-3-16, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό στην Β΄ επαναληπτική Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/8 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα  θέματα

            Συγκεκριμένα :
                                    Γ.Σ. Χανίων 
                                    Εγγεγραμμένοι και  ταμειακώς εντάξει : Εκατό                 (100)
                                    Παρόντες και ταμειακώς εντάξει           : Ουδείς                (0)
Η  Γ.Σ στα Χανιά διεξήχθη δια περιφοράς στους χώρους εργασίας, πλην όμως  με απόφαση του ΔΣ την 8-3-16 κηρύχθηκε ως άκυρη καθώς δεν τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες (Τόπος, Χρόνος) .
Έγιναν προφορικές ενστάσεις οι οποίες θα εξελίσσονταν σε γραπτές, εφόσον το ΔΣ εδέχετο τον δια περιφοράς κατάλογο παρόντων ως έγκυρο. 

Γ.Σ. Πειραιώς   
                                  Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει: Διακόσιοι σαράντα (240)       
                                Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    Τριάντα τέσσερεις   (34)

Συνολική Απαρτία 
                              Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : Τριακόσιοι σαράντα (340)                                  
                            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει:    Δέκα                                (34) 

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .

           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη .Για το Δ.Σ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Γ. Ζωμένος
Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. Βιτώρος


ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ
ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗΣ  ΕΚΤΑΚΤΗΣ  ΓΕΝΙΚΗΣ  ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ  
ΤΟΥ ΤΑΙΠΠΝ  ΤΗΣ 2-3-2016  ΣΤΟΝ ΠΕΙΡΑΙΑ


Με απόφαση του Δ.Σ σε έκτακτη συνεδρίαση του  (25-2-2016), καθορίστηκε η έκτακτη Γενική Συνέλευση στον Πειραιά την 2-3-2016 ημέρα Τετάρτη και από ώρα 15:30 έως πέρατος των εργασιών στο Εργατικό Κέντρο Πειραιά με αποκλειστικό θέμα την εκλογή Εφορευτικής Επιτροπής για την διενέργεια διοικητικών εκλογών και ανάδειξη αιρετής Διοίκησης στο Σωματείο «ΤΑΙΠΠΝ».

Στον Πειραιά σήμερα Πέμπτη 2-3-2016 δεν προέκυψε απαρτία της Γ.Σ Πειραιά, σε συνδυασμό με  την  Γ.Σ των Χανίων στις 1-3-16, καθόσον σύμφωνα με το Καταστατικό στην πρώτη Γ.Σ για να υπάρχει απαρτία πρέπει να είναι παρόντες τουλάχιστον το 1/6 του όλου αριθμού, που έχουν δικαίωμα συμμετοχής, αθροιστικά στις δύο αυτές Γ.Σ, που γίνονται με τα ίδια πάντα  θέματα

            Συγκεκριμένα :
                                    Γ.Σ. Χανίων 
                                    Εγγεγραμμένοι και  ταμειακώς εντάξει : Εκατό                 (100)
                                    Παρόντες και ταμειακώς εντάξει           : Ουδείς                (0)

Γ.Σ. Πειραιώς   
                                  Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει: Διακόσιοι σαράντα (240)       
                                Παρόντες και ταμειακώς εντάξει      :    Δέκα                       (10)

Συνολική Απαρτία 
                              Εγγεγραμμένοι και ταμειακώς εντάξει : Τριακόσιοι σαράντα (340)                                  
                            Παρόντες και ταμειακώς εντάξει:    Δέκα                                (10) 

          Δεν έγινε εκλογή Προέδρου Γ.Σ και εκλογή τριμελούς επιτροπής λόγω έλλειψης απαρτίας .

           Η Γενική Συνέλευση δεν διεξήχθη .Για το Δ.Σ

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ι. Γ. Ζωμένος
Ο   ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δ. Βιτώρος